آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار ایویوز Eviews تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار ایویوز Eviews .
.
 

برای آشنایی بهتر با روند انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار Eviews داده های زیر را در نظر می گیریم.

 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews
در این قسمت تنها قصد داریم با روند اجرای رگرسیون خطی ساده در نرم افزار Eviews آشنا شویم و تجزیه و تحلیل و مطالب تحلیلی در مورد داده های واقعی را در مطالب بعدی توضیح می دهیم.
ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار Eviews کنیم برای این امر دو سری در نظر می گیریم و نام متغیرهای x و y را برای آن تعریف می کنیم.
برای وارد کردن داده ها حتما x و y های متناظر باید در یک ردیف قرار بگیرند یعنی به ازای هر x، y آن باید در همان سطر وارد شود. بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار Eviews می کنیم.
 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews
مشاهده سری x و y به صورت مجزا

 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews
مشاهده سری x و y به صورت یک گروه
برای به دست آوردن رگرسیون خطی ساده راه های مختلفی وجود دارد که در زیر توضیح می دهیم.
1- از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Quick > Estimate equation 

 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews

2- از منوهای صفحه کاری workfile موارد زیر را انتخاب می کنیم.
object > new object 

 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews
و در کادر گفتگوی new object در قسمت type of object مورد equation را انتخاب و کلید ok را انتخاب می کنیم.
 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews
3- کلمه equation را در خط فرمان تایپ کرده و کلید enter را می زنیم.
 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews
در سه مورد بالا کادر گفتگوی equation estimation باز می شود که در قسمت equation specification یکی از دو معادله زیر را می نویسیم
 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews

y c x
متغیر اول، متغیر وابسته، و متغیر c، پارامتر ثابت ( همان عرض از مبدا) و متغیر بعدی متغیر مستقل است.
یا
y=c(1)+c(2)*x
را وارد می کنیم و در قسمت estimation settings: method روش حداقل مربعات LS را انتخاب می کنیم و بر کلید Ok کلیک می کنیم.
همچنین می توانیم
4- مستقیما در خط فرمان عبارت
ls y c x

 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews
را تایپ کرده و دکمه enter را بزنیم.
5- مستقیما در خط فرمان عبارت
y=c(1)+c(2)*x

 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews
را تایپ کرده و دکمه enter را بزنیم.
با استفاده از هر 5 روش فوق خروجی به صورت زیر ظاهر می شود.
 آموزش نرم افزار ایویوز: تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار ایویوز Eviews
با توجه به اینکه ضریب تعین R2 برابر 0.996 است نتیجه می گیریم رابطه ی خطی قوی بین x و y وجود دارد.
در تحلیل واریانس همانگونه که ملاحظه می شود مقدار آماره F برابر 2747.183 به دست آمده که مقدار خیلی بزرگ است و با توجه به F جدول یا احتمال معنی داری که برابر صفر است نتیجه می گیریم مدل رگرسیونی ارائه شده مدل مناسبی است.
همانگونه که مشاهده می شود مقدار عرض از مبدا 14.187 و مقدار شیب خط رگرسیونی 44.4139 به دست آمده و همچنین با توجه به مقدار آماره t و احتمال معنی داری که در هر دو مورد کوچکتر از 0.05 است نتیجه می گیریم که هیچکدام از ضرایب از نظر آماری بی معنی و مساوی صفر نیست و باید در مدل باقی بماند.

آیا نتایجی که در بالا گرفتیم درست و قابل اعتماد است یا نیاز داریم که بعضی از ویژگی ها و فرضیات را در مورد داده ها و باقیمانده ها بررسی کنیم تا بتوانیم به نتایج فوق اعتماد کنیم؟
با توجه به اینکه برای برآورد و به دست آوردن آماره ها و آزمون های آماری فوق بعضی از فرضیات را در مورد داده ها درنظر گرفتیم بنابراین قبل از اعتماد به اعداد و نتایج فوق باید درستی آن فرضیات را آزمون کنیم و اگر آنها برقرار باشد می توانیم نتایج فوق را معتبر بدانیم در غیر این صورت نیاز است با تبدیل داده ها یا موارد دیگر فرضیات اولیه را برقرار ساخته و سپس اقدام به نتیجه گیری نماییم.
برای مطالعات نظری به مطالب زیر مراجعه کنید.
 • روش حداقل مربعات خطا
 • خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم
 • استنباط در مورد پارامترهای مدل رگرسیونی خطی ساده
 • تحلیل واریانس رگرسیون خطی ساده
 • ضریب تعین چیست؟ و چرا معیاری برای بررسی مناسب بودن رگرسیون می باشد؟
 • چه معیارهای برای بررسی مناسب بودن خط رگرسیونی وجود دارد؟
 • رگرسیون چیست و هدف از برازش خط رگرسیونی چیست؟
 • رابطه ی بین دو متغیر
 • مدل رگرسیونی خط مستقیم
 • نمودار پراکنش چیست؟
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir