آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار Eviews .
.
 

برای وارد کردن داده های پانل (پنل) (panel) در نرم افزار EViews ابتدا منوی

 file> new workfile 
وارد کردن داده های آمیخته یا ترکیبی در نرم افزار Eviews
را انتخاب می کنیم، پنجره workfile create باز می شود که در قسمت
work file structure type گزینه Dated regular frequency را انتخاب و در قسمت date specification با توجه به نوع داده های مورد تحلیل گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم
به عنوان مثال اگر داده ها به صورت سالانه جمع آوری شده باشد گزینه annual را انتخاب می کنیم.
برای تاریخ شروع داده ها و انتهای آنها باید کمترین سال و بیشترین سال موجود را وارد کنیم به عنوان مثال اگر بعضی از مقاطع شامل داده ها ی سال 1932 تا 1967 و بعضی از مقاطع شامل داده های سال 1930 تا 1954 باشد باید شروع و انتهای داده ها را به ترتیب از 1930 تا 1967 تعیین نماییم. سپس با کلیک بر دکمه ok ، برگه کاری جدید ایجاد می شود.
پس از آن وارد منوی
 object>new object
وارد کردن داده های آمیخته یا ترکیبی در نرم افزار Eviews عبارت pool را انتخاب کرده و ok می کنیم برگه pool باز می شود و cross section identifiers را نشان می دهد که نام مقاطع مورد نظر را وارد می کنیم .
به عنوان مثال اگر مقاطع شامل کشورهای کره، امریکا و ژاپن باشد از نام های _usa، _kor، _jap استفاده می کنیم. البته برای تعریف کردن نام مقاطع هیچ محدودیتی وجود ندارد ولی با توجه به اینکه نام مقاطع در کنار نام اصلی سری قرار می گیرد هر چه کوچکتر و گویاتر باشد بهتر است.
وارد کردن داده های آمیخته یا ترکیبی در نرم افزار Eviewsحال نوبت به تعریف متغیرهای اصلی یا سری های اصلی است بنابراین در برگه pool دکمه sheet را انتخاب کرده تا صفحه series list باز شود و در کادر موجود نام متغیرهای مورد نظر به همراه کاراکتر “?” را وارد می کنیم. به عنوان مثال اگر قصد کار بروی داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی و درآمد های دولت باشد عبارات “?GDP” و “?GI” را وارد می کنیم. و دکمه ok را می زنیم.
پنجره داده ها باز می شود ؛ برای وارد کردن داده ها ی مورد نظر دکمه edit+/- را انتخاب می کنیم حال صفحه اماده دریافت داده ها است.
نکته: استفاده از کاراکتر “?” الزامی است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir