آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار Eviews .
.
 

برای وارد کردن داده های پانل (پنل) (panel) در نرم افزار EViews ابتدا منوی

 file> new workfile 
وارد کردن داده های پنل در نرم افزار Eviews
را انتخاب می کنیم، پنجره workfile create باز می شود که در قسمت
work file structure type گزینه balanced panel را انتخاب و در قسمت date specification با توجه به نوع داده های مورد تحلیل گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم
به عنوان مثال اگر داده ها به صورت سالانه جمع آوری شده باشد گزینه annual را انتخاب می کنیم و برای تاریخ شروع داده ها و انتهای آنها باید کمترین سال و بیشترین سال موجود را وارد کنیم به عنوان مثال اگر بعضی از مقاطع شامل داده ها ی سال 1932 تا 1967 و بعضی از مقاطع شامل داده های سال 1930 تا 1954 باشد باید شروع و انتهای داده ها را به ترتیب از 1930 تا 1967 تعیین نماییم.
در قسمت number of cross section تعداد مقاطع مورد نظر را وارد می کنیم. سپس با کلیک بر دکمه ok ، برگه کاری جدید ایجاد می شود.
پس از آن وارد منوی
 object>new object
وارد کردن داده های پنل در نرم افزار Eviews
شده و در قسمت type of object عبارت series را انتخاب و در قسمت Name of object یک نام برای داده ها وارد کرده و بر روی گزینه ok کلیک می کنیم. حال در برگه کاری workfile سری که ایجاد نموده ایم را با دابل کلیک می کنیم پنجره داده ها باز می شود؛ برای وارد کردن داده ها ی مورد نظر دکمه edit+/- را انتخاب و داده ها را به ترتیب وارد می کنیم.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir