آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار ایویوز Eviews آزمودن فرضیه ها در نرم افزار ایویوز Eviews .
.
 

قبل از مطالعه این قسمت مطالعه مطالب زیر مفید است.

 • آزمون فرضیه یک میانگین
 • چه زمانی باید از آزمون فرضیه یک میانگین استفاده کرد؟
 • ایجاد یک فایل کاری در نرم افزار eviews
 • وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار eviews

 • برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون فرضیه یک میانگین در نرم افزار eviews داده های زیر را در نظر می گیریم.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای
  فرض بر این است که میانگین جامعه برابر 322 است. آیا این فرضیه درست است؟
  در این قسمت تنها قصد داریم با روند اجرای آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار eviews آشنا شویم و تجزیه و تحلیل و مطالب تحلیلی در مورد داده های واقعی را در مطالب بعدی توضیح می دهیم.

  روش به دست آوردن آزمون t یک نمونه ای


  روش one-sample t Test این فرضیه صفر را آزمون می کند که آیا یک نمونه متعلق به جامعه ای با میانگین مشخص است یا خیر.
  به عنوان مثال می خواهیم آزمون کنیم که آیا میانگین متغیر brake برابر با 322 است یا خیر.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای

  ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار eviews کنیم داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار می کنیم.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای

  برای به دست آوردن آزمون میانگین t یک نمونه ای ابتدا در فایل کاری workfile سری داده ها (فایل داده ها) را باز می کنیم و از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
  view >
  descriptive statistics & tests >
  simple hypothesis tests

   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای

  در کادر گفتگوی series distribution tests شکل زیر در کادر test value در قسمت میانگین mean مقدار مورد آزمون (در اینجا 322) را وارد می کنیم و برروی ok کلیک می کنیم.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای

  نرم افزار eviews آماره آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای و سطح معنی دار مشاهده شده آن را محاسبه می کند.
   آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای

  همان گونه که از خروجی فوق مشخص است مقدار اماره برابر t=5.3199 است.
  با توجه به مقدار معنی دار مشاهده شده 0.0001 که از سطح معنی دار مورد آزمون ( در اینجا آموزش نرم افزار ایویوز eviews: آزمودن فرضیه ها: آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای = 0.05) کمتر است فرض صفر رد می شود یعنی نمونه از جامعه ای با میانگین 322 به دست نیامده است.
  مقدار میانگین 322.0142 است.

  آیا نتایجی که در بالا گرفتیم درست و قابل اعتماد است یا نیاز داریم که بعضی از ویژگی ها و فرضیات را در مورد داده ها بررسی کنیم تا بتوانیم به نتایج فوق اعتماد کنیم؟

  در آزمون t یک نمونه ای لازم است مشاهدات (داده ها) نمونه ای تصادفی از یک جامعه نرمال باشد یا حجم نمونه به قدر کافی بزرگ باشد که بتوانیم به قضیه حد مرکزی تکیه کنیم و توزیع میانگین های نمونه ای را نرمال در نظر بگیریم. بنابراین برای اینکه بتوانیم از آزمون فوق استفاده کنیم لازم است آزمون نرمال بودن مشاهدات را انجام دهیم. اگر فرض نرمال بودن مشکوک به نظر برسد و حجم نمونه کوچک باشد بایستی تبدیل کردن مقادیر داده ها را در نظر بگیریم تا توزیع را بیشتر نرمال کند .
  اگر این عمل موفق نبود می توانیم از آزمون آماری دیگری استفاده کنیم که به فرض نرمال بودن جامعه نیازی ندارد.


  تمرین: آیا میانگین متغیر brakes ( فایل داده ها را از اینجا دریافت کنید) برابر 322 است؟

  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir