آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار Eviews
.
 

در آموزش نرم افزار باید نحوه انجام، دلیل استفاده و چگونگی تحلیل، آموزش داده شود لذا در این قسمت با ارائه مثال های کاربردی و تحلیل داده های آماری به آموزش نرم افزار Eviews می پردازیم. بعضی از مواردی که به وسیله نرم افزار Eviews انجام می شود به قرار زیر است.

فصل اول: آشنایی با محیط Eviews فصل دوم: آزمودن فرضیه ها در Eviews فصل سوم: تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار ایویوز Eviews