آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار Eviews آشنایی با محیط Eviews .
.
 

برای توضیح بهتر مسئله داده های زیر را وارد نرم افزار Eviews می کنیم.

آموزش نرم افزار ایویوز : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار ایویوز eviews
قبل از هر کاری لازم است یک فایل کاری workfile ایجاد کنیم. همانطور که در قسمت ایجاد یک فایل کاری در نرم افزار Eviews توضیح داده شد و با توجه به اینکه 40 مشاهده داریم برای ساختن یک فایل کاری از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
file > new > worke file  

آموزش نرم افزار ایویوز : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار ایویوز eviews
کادر گفتگوی workfile create باز می شود و در قسمت workfile structure type گزینه اول را انتخاب و تعداد داده ها(در مثال 40) را در قسمت Data range observations وارد می کنیم و کلید ok را انتخاب می کنیم.
فایل کاری ایجاد شده و آماده تعریف متغیر ها و ورود داده ها است. در این قسمت لازم است یک متعیر جدید برای وارد کردن داده ها تعریف کنیم برای این کار 2 راه وجود دارد یا اینکه در خود محیط کاری یا از منوی اصلی گزینه های زیر را انتخاب کنیم.
object > new object ...  

آموزش نرم افزار ایویوز : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار ایویوز eviews

آموزش نرم افزار ایویوز : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار ایویوز eviews
کادر گفتگوی new object باز می شود که با انتخاب گزینه series در قسمت type of object و تعین نام متغیر در قسمت name of object و انتخاب کلید ok
آموزش نرم افزار ایویوز : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار ایویوز eviews
متغیر ما در در فایل کاری ایجاد می شود
آموزش نرم افزار ایویوز : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار ایویوز eviews
حال با دو بار کلیک کردن بر روی نام متغیر؛ صفحه ورود داده ها و صفحه کار متغیر جدید باز می شود. برای وارد کردن داده ها لازم است کلید edit+/- یک بار انتخاب کنیم. با انتخاب دو باره به حالت قبلی و غیر قابل ویرایش بودن بر می گردد.
آموزش نرم افزار ایویوز : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار ایویوز eviews
حال می توانیم داده ها را وارد کنیم پس از اتمام کار صفحه موجود را می بندیم و برای اطمینان صفحه کاری را ذخیره می کنیم.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir