آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار ایویوز Eviews تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار ایویوز Eviews
.
 

در این فصل موارد زیر مورد مطالعه قرار می گیرد.