آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش اقتصاد سنجی .
.
 

پس از انجام آزمون f لیمر و پذیرفته شدن مدل با اثرات ثابت نیاز است آزمون هاسمن را برای بررسی اینکه بین مدل با اثرات ثابت و مدل با اثرات تصادفی کدام مناسب تر است انجام دهیم.
در این آزمون فرض صفر بر برتری مدل با اثرات تصادفی دلالت دارد.
فرضیه های آزمون به صورت زیر می باشد:
H0: مدل با اثرات تصادفی است
H1: مدل با اثرات ثابت است

در این آزمون اگر فرض صفر رد شود نتیجه می گیریم که مدل با اثرات ثابت بر مدل با اثرات تصادفی برتری دارد و باید داده های خود را بر اساس مدل اثرات ثابت برازش دهیم و اگر دلایل کافی برای رد فرض صفر وجود نداشته باشد مدل با اثرات تصادفی مناسب تر است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir