آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش اقتصاد سنجی .
.
 

برای آزمون اینکه از بین دو مدل رگرسیون با جملات مشترک (رگرسیون معمولی) و رگرسیون با اثرات ثابت کدام مناسب تر است آز آزمون f لیمر استفاده می کنیم که فرض صفر در آن بر بی تاثیر بودن مدل با اثرات ثابت نسبت به مدل جملات مشترک دلالت دارد.
فرضیه های آزمون به صورت زیر می باشد:
H0: مدل رگرسیون معمولی است
H1: مدل رگرسیون با اثرات ثابت است
در این آزمون اگر فرض صفر رد شود نتیجه می گیریم که مدل با اثرات ثابت بر مدل معمولی برتری دارد و باید داده های خود را بر اساس مدل اثرات ثابت برازش دهیم.

اگر مدل با اثرات ثابت پذیرفته شد نیاز است آزمون دیگری ( آزمون هاسمن ) نیز انجام دهیم تا مشخص شود بین مدل با اثرات ثابت و مدل با اثرات تصادفی کدام مناسب تر است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir