آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

اگر نمره شما در درس ریاضی 16 باشد وضعیت درسی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر در درس ریاضی 14 و در درس فیزیک 16 گرفته باشید در کدام درس قوی تر هستید؟
برای جواب دادن به اینگونه سوالات نمی توان تنها نمره کسب شده را لحاظ کرد بلکه باید وضعیت جامعه ای ( کلاسی) که در آن بوده ایم را نیز در نظر بگیریم. به عنوان مثال اگر نمره 16 را در کلاسی با میانگین 18 و انحراف معیار 2 کسب کرده باشیم مشخص است که نمره ما یک انحراف معیار در زیر میانگین قرار گرفته است ولی اگر میانگین کلاس 14 و انحراف معیار 1 باشد دو انحراف معیار بالای میانگین کلاس قرار گرفته ایم و جزء دانشجویان فعال به حساب می آیم.
یا در مثال دوم اگر معدل و انحراف معیار کلاس ریاضی به ترتیب 13 و 2 و معدل و انحراف معیار کلاس فیزیک به ترتیب 16 و 1 باشد آن گاه در درس ریاضی قوی تر از فیزیک عمل کرده ایم.
برای تعیین محل یک مشاهده در یک جامعه از نمره استاندارد ( standard score) یا نمره ی Z استفاده می کنیم.
برای محاسبه ی نمره استاندارد شده ابتدا نمره مشاهده شده را از میانگین کم کرده و سپس نتیجه را بر انحراف معیار تقسیم می کنیم.
نمره استاندارد شده چیست و چه استفاده ای دارد؟

نمره استاندارد نشان می دهد که مشاهدی مورد نظر جند انحراف معیار بالاتر یا پایین تر از میانگین قرار گرفته است. و
برای مقایسه مشاهدات با واحدهای اندازه گیری متفاوت یا با میانگین و انحراف معیار های مختلف از نمره استاندارد استفاده می کنیم.

بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir