آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

چند اصطلاح کاربردى درباره under


under condition: تحت شرايط
under pressure: تحت فشار
under observation: تحت نظر
under close observation: تحت نظر شديد
under influence: زير نفوذ
under impression: تحت تاثير
under construction: در دست ساخت
under discussion : تحت بررسى
under control : تحت کنترل
under education: تحت تعليم
under supervision: تحت نظارت


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir