آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

بیان ترجیج دادن یک چیزی به چیز دیگر


بیان ترجیج دادن یک چیزی به چیز دیگر :
prefer 1 to 2
Example :
I prefer preparing home-cooked meals to going out for dinner.

would rather 1 than 2 :
در این حالت فعل به صورت ساده باید استفاده شود.
Example :
I'd rather eat at home than go out for dinner.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir