آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

نکاتی در مورد laugh


زمانی که میخواید بگویید "خندیدن به " باید از فعل laugh همراه با حرف اضافه at استفاده کنید.
Example :
please don't laugh at me.
لطفا بهم نخند.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir