آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

روش های گفتن خوب بودن در کاری


good at
adroit in
specialized in / at
expert in
adept in
نکته 1 :
قبل تمامی آن ها افعال to be می آیند.
نکته 2 :
بعد از تمامی آن ها فعل به صورت ing دار می آید.
Example :
I am good at driving.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir