آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

نکاتی در مورد close


زمانی که close در جایگاه فعل قرار میگیرد به معنی بستن می باشد و زمانی که به عنوان صفت قرار میگیرد به معنی نزدیک می باشد.
Example :
The doors open and close automatically.
She is very close to her father.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir