آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

نکاتی در مورد answer


در صورتی که answer به عنوان فعل استفاده شود ، بعد از آن حرف اضافه به کار نمیرود.
Example:
please answer my question.

در صورتی که answer به عنوان اسم استفاده شود، از حرف اضافه to استفاده میکنیم.
Example:
His answer to my question was wrong.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir