آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

چند صفت شخصیتی مفید


Be gentle: نجیب باش
Be strong: قوی باش
Be open : رک گو باش
Be loving : دوستداشتنی باش
Be funny : شوخ و با مزه باش
Be selfless: عاری از نفس پرستی باش
Be generous : بخشنده باش
Be humble : متواضع باش
Just be you!: خودت باش


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir