آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

Introduce people معرفی افراد


برای معرفی فردی به فرد دیگر میتوانیم به روشهای مختلف زیر عمل کنیم،دقت کنید شما هر دو نفر را میشناسید و آن دو نفر همدیگر را نمیشناسند.
This is...
This is Martin.
ایشون مارتین هستن.

I'd like you to meet...
I'd like you to meet Martin.
دوست دارم با مارتین آشنا بشی.

I'd like to intrdoce you to....
I'd like to intrdoce you to Martin.
دوست دارم شما رو به مارتین معرفی کنم.

1-Peyman:Dad,I'd like to intrdoce you to my friend,Mohsen
2-Majid:It's a pleasure to meet you,Mohsen.I'm Majid bidel
3-Mohsen:Great to meet you,Mr .bidel


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir