آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اصطلاحاتی که به هنگام رانندگی استفاده میشوند


push down the gas
گاز بده

speed up
تند برو

slow down
آهسته برو

go straight
مستقیم برو

make a left
بپیچ به چپ

make a right
بپیچ به راست

overtake the car
سبقت بگیر

back up the car
دنده عقب برو

put on the brakes
ترمز بگیر

slam on the brakes
بزن رو ترمز

release the clutch
کلاچ رو رهاکن

release the handbrake
ترمز دستی رو خلاص کن


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir