آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اصطلاحات مربوط به ازدواج کردن و خواستگاری


I want to marry Maryam.
من میخواهم با مریم ازدواج کنم.

Ali wants to marry her.
علی میخواهد با او ازدواج کند .

Mohsen proposed to her.
محسن از او خواستگاری کرد.

Will you marry me?
با من ازدواج میکنی؟

I got married to him.
با او ازدواج کردم.

He proposed to me.
ازم خواستگاری کرد.

I am not going to get married now.
فعلا قصد ازدواج ندارم.

I don’t believe in marriage.
به ازدواج اعتقاد ندارم.

I am engaged now.
فعلا نامزدم.

I will marry the one I really love.
من با کسی که واقعا دوست دارم ازدواج میکنم


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir