آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

پایان دادن به نامه ها و ایمیل ها در زبان انگلیسی


Yours faithfully.
ارادتمند شما.

Yours sincerely.
ارادتمند شما.

Yours respectfully.
با احترام.

Yours truly.
ارادتمند شما.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir