آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

نسبت های فامیلی


از کلمات زیر میتوانید برای بیان نسبت خانوادگی و فامیلی خود با شخص دیگری استفاده کنید:
grandparents : پدربزرگ و مادربزرگ
grandfather: پدربزرگ پدری یا مادری
grandmother: مادربزرگ پدری یا مادری
great grandfather: پدربزرگ پدر یا مادر
great grandmother: مادربزرگ پدر یا مادر
uncle: عمو یا دایی
aunt: عمه یا خاله
cousin: فرزند عمو، دایی، خاله یا عمه
father-in-law: پدر همسر
mother-in-law : مادر همسر
brother-in-law: برادر همسر
sister-in-law: خواهر همسر
nephew: برادرزاده یا خواهرزاده مذکر
niece: برادرزاده یا خواهرزاده مونث
granchildren: نوه
grandson: نوه مذکر
granddaughter: نوه مونث
stepparent: ناپدری یا نامادری در حالت کلی
stepfather: ناپدری
stepmother: نامادری
step-child: فرزند همسر (مثلا شما با کسی ازدواج میکنید که قبلا فرزند داشته است)
stepson: فرزند همسر مذکر
stepdaughter: فرزند همسر مونث
sibling: برادر یا خواهر

I have three siblings.
من سه برادر و خواهر دارم.

spouse: همسر
ex-husband: شوهر سابق
ex-wife: زن سابق

توجه:
در مورد کلماتی که با "step" آغاز میشوند, در بعضی نگارشها بین آن و کلمه بعدی خط تیره قرار میدهند "step-father" و در بعضی نگارشها سر هم نوشته میشوند که هر دو فرم صحیح میباشد. (به علت استفاده زیاد از این کلمت در طول زمان, معمولا سر هم نوشته میشوند) اما در مورد کلماتی که در آنها "in-law" وجود دارد, استفاده از خط تیره الزامی است و نمیتوان آنها را به صورت سر هم نوشت.

نکته: برای بیان نسبتی از سمت پدر، از کلمه "paternal" و از سمت مادر از کلمه "maternal" استفاده میشود.

My maternal grandfather
پدربزرگ مادری من

  • فیلم آموزش اعضای خانواده families در زبان انگلیسی

  • بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

    مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir