آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

خاتمه مودبانه مکالمه


It was nice chatting with you.
از صحبت با شما خوشحال شدم .

Well, it’s getting late.
خب ، داره دیر میشه
.
Anyway, I should get going.
به هر حال من باید برم

Sorry, but I’m afraid I need to…
ببخشید ، ولی من فکر می‌کنم که باید ...

Sorry, but I’m afraid I need to end this discussion , because I have a meeting.
ببخشید ، من فکر می‌کنم که باید این بحث رو تموم کنم ، چون جلسه دارم
.
I’m sorry to cut you off, but I actually gotta run.
ببخشین که حرفتون رو قطع میکنم ولی من عجله دارم باید برم .


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir