آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

لغات و صفات برای بیان شخصیت


funny: با مزه
friendly : خونگرم, بجوش
serious : جدی
confident : دارای اعتماد به نفس
shy : خجالتی
talkative : پر حرف, وراج
creative : خلاق
hardworking : کوشا
jealous : حسود
strict : سخت گیر
easygoing : آسانگیر/بيخيال
arrogant : از خود راضي
moody : دم دمی مزاج
selfless : فداكار
selfish : خودخواه
generous : بخشنده, دست و دلباز


بازگشت به صفحه
word power descriptions بیان شخصیت
آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir