آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اسامی بچه های حیوانات مختلف در زبان انگلیسی


* Hen : chick مرغ
* Duck : duckling مرغابی/اردک
* Cat : kitten گربه
* Dog : pup سگ
* Frog : tadpole قورباغه
* Butterfly : caterpillar پروانه
* Spider : spiderling عنکبوت
* Pig : piglet خوک
* Goat : kid بز
* Rabbit : kit خرگوش
* Sheep : lamb گوسفند
* Horse : colt اسب
* Monkey : infant میمون
* Fish : fry ماهی


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir