آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

صفاتی که برای تمجید و تعریف کردن از چیزی یا شخصی به کار میرود


Great : عالی/ خیلی خوب
Eye-opening : حیرت انگیز
Magnificent : با شکوه و مجلل
Superb : عالی
Gorgeous : زیبا و مجلل
Exquisite : نفیس
Elegant : زیبا و برازنده
Stunning : زیبا و شگفت آور
Fantastic : خارق العاده
Wonderful : شگفت اور، شگفت انگيز
Splendid : باشکوه ،باجلال ،عالى
Excellent : عالی
Amazing : متحير کننده ،شگفت انگيز
Incredible : باور نکردنى
Awesome : خیلی پر ابهت
Fabulous : شگفت آور
Impressive : برانگيزنده احساسات ،گيرا
Marvelous : حيرت اور، عجيب ،جالب
Unbelievable : غیر قابل باور
Remarkable : قابل توجه ،عالى ،جالب توجه
Astonishing : حيرت انگيز
Extraordinary : فوق العاده ،غيرعادى
Fascinating : فريبنده ،دلکش ،سحراميز
Mind blowing : حيرت انگيز
Unimaginable : غیر قابل تصور
Tremendous : شگرف ،عجیب


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir