آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی For and At: Price


For.
Don't say: I bought a book at fifty pence.
Say: I bought a book for fifty pence.

At.
Don't say: I can't buy it for such a high price.
Say: I can't buy it at such a high price.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir