آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی On, At, In: Time


On.
Don't say: My uncle will arrive at Saturday.
Say: My uncle will arrive on Saturday.

At.
Don't say: I usually get up on seven o'clock.
Say: I usually get up at seven o'clock.

In.
Don't say: She goes for a walk at the afternoon.
Say: She goes for a walk in the afternoon.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir