آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی In and Into


In.
Don't say: Gemma spent all the day into her room.
Say: Gemma spent all the day in her room.

Into.
Don't say: Richard came in the room and sat down.
Say: Richard came into the room and sat down.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir