آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی In and At


In.
Don't say: Liam has a flat at Paris.
Say: Liam has a flat in Paris.

At.
Don't say: My mother is staying in 66 Argyle Street.
Say: My mother is staying at 66 Argyle Street.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir