آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Deal with and Deal in


(a) Deal with.
Don't say: This book deals in common errors.
Say: This book deals with common errors.

(b) Deal in.
Don't say: A bookseller deals with books.
Say: A bookseller deals in books.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir