آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Pick and Pick up


(a) Pick.
Don't say: We picked up flowers in the garden.
Say: We picked flowers in the garden.

(b) Pick up.
Don't say: The naughty boy picked a stone.
Say: The naughty boy picked up a stone.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir