آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Grow and Grow up


(a) Grow.
Don't say: These flowers grow up very quickly.
Say: These flowers grow very quickly.

(b) Grow up.
Don't say: When I grow I'll be a doctor.
Say: When I grow up I'll be a doctor.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir