آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

pretty


adverb
1- to some extent; fairly
I'm pretty sure I'll be going.
The game was pretty good.
It's pretty hard to explain.
I'm going to have to find a new apartment pretty soon.

2- very
That performance was pretty impressive.
Things are looking pretty good!


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی