آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی کاربرد quite در جمله


When quite is used with an adjective before a noun, it comes before a or an.
You can say:
It’s quite a small house
or
Their house is quite small
but not
It’s a quite small house.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir