آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

intersection


1 [count] : the place or point where two or more things come together
especially : the place where two or more streets meet or cross each other
The accident occurred at a busy intersection.

2 [noncount] : the act or process of crossing or intersecting
two possible points of intersection
the intersection of line A and/with line B


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی