آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

Quite


1- (British English) (not used with a negative) to some degree
quite big/good/cold/warm/interesting
He plays quite well.
I quite like opera.

2- to the greatest possible degree
quite delicious/amazing/empty/perfect
This is quite a different problem.
I'm quite happy to wait for you here.
(British English) Flying is quite the best way to travel.
It wasn't quite as simple as I thought it would be.
Quite frankly, I don't blame you.
I've had quite enough of your tantrums.
Are you quite sure?
I quite agree.
I don't quite know what to do next.
Quite apart from all the work, he had financial problems.
(British English) The theatre was not quite (= was almost) full.
It's like being in the Alps, but not quite.
‘I almost think she prefers animals to people.’ ‘Quite right too,’ said Bill.
‘I'm sorry to be so difficult.’ ‘That's quite all right.’

3- to a great degree; very; really
You'll be quite comfortable here.
I can see it quite clearly.
(North American English) ‘You've no intention of coming back?’ ‘I'm quite sorry, but no, I have not.’

4- (also formal quite so) (British English) used to agree with somebody or show that you understand them
‘He's bound to feel shaken after his accident.’ ‘Quite.’
‘It’s not something we want to have talked about.’ ‘Quite so.’


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی