آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

vigorously


in a way that is very active, determined or full of energy
She shook her head vigorously.
The accusation was vigorously denied.


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی