آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

intently


with strong interest and attention
She looked at him intently.
I listened intently to what she had to say.


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی