آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

جملات کاربردی در مکالمات انگلیسی


Hear me out first.
اول گوش کن ببین چی میگم.

Sorry, I didn't quite catch that.
ببخشید دقیقا متوجه نشدم چی گفتید.

May I make a suggestion?
میتونم یک پیشنهادی کنم؟

by all means.
با کمال میل.

He/she/it caught my eye.
اون چشمم را گرفت./ازش خوشم اومد

I know what you are up to.
می‌دونم چه کار میخواهی بکنی.

Excuse the mess.
ببخشید که اینجا بهم ریخته است./ به هم ریختگی را ببخشید

You better hush.
تو بهتره ساكت باشی.

Cut the crap.
چرندیات رو تموم کن/ چرت گفتن رو بس کن

Are you kidding me?
داری من با من شوخی میکنی؟

Don't be rude.
گستاخ نباش / پر رو نباش

Don't bite my head off.
کله من نباش /نکش ما رو منظوری نداشتم.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir