آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

a piece of cake


If you say that something is a piece of cake, you mean that it is extremely easy.

Example

I finished my exam 30 minutes early. It was a piece of cake!
Compared to learning Japanese, learning Indonesian was a piece of cake. It's a much simpler language.
Her homework was a piece of cake because it was so easy to do


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir