آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

it's raining cats and dogs


You can say "it's raining cats and dogs" if it's raining very hard.

Example

We can't go now because it's raining cats and dogs.
It's raining cats and dogs, so make sure you take an umbrella


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir