آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

pick up the tab , pick up the bill


If you pick up the tab, or pick up the bill, you pay for yourself and your friends in a restaurant or a bar.

Example

When people go out to celebrate a birthday in Thailand, whoever's having the birthday picks up the tab.
In general in Asia, the person with the highest status picks up the bill in a restaurant.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir