آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی word of the day .
آموزشگاه های زبان .
 

illegal


not allowed by the law
illegal immigrants/aliens
It's illegal to drive through a red light.
opposite legal


بازگشت به صفحه
word of the day
آموزش زبان انگلیسی