آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Tear and Tear up


(a) Tear.
Don't say: John tore up his coat on a nail.
Say: John tore his coat on a nail.

(b) Tear up.
Don't say: Philip was angry and tore the letter.
Say: Philip was angry and tore up the letter.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir