آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Wear and Put on


(a) Wear.
Don't say: Kathy always puts on black shoes.
Say: Kathy always wears black shoes.

(b) Put on.
Don't say: I wear my clothes in the morning.
Say: I put on my clothes in the morning.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir