آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Stay and Remain


(a) Stay.
Don't say: We remained in a very good hotel.
Say: We stayed in a very good hotel.

(b) Remain.
Don't say: Not many figs have stayed on the tree.
Say: Not many figs have remained on the tree.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir