آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Rise and Raise


(a) Rise.
Don't say: Val raises very early in the morning.
Say: Val rises very early in the morning.

(b) Raise.
Don't say: She rose their salaries too often.
Say: She raised their salaries too often.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir