آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Sit and Seat


(a) Sit.
Don't say: We seat at a desk to write a letter.
Say: We sit at a desk to write a letter.

(b) Seat.
Don't say: He sat the passengers one by one.
Say: He seated the passengers one by one.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir