آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی .
آموزشگاه های زبان .
 

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی Lie and Lay


(a) Lie.
Don't say: I'm going to lay down for an hour.
Say: I'm going to lie down for an hour.

(b) Lay.
Don't say: Please lie the exam papers on the desk.
Say: Please lay out the exam papers on the desk.


بازگشت به صفحه آموزش زبان انگلیسی

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir